realitná kancelária ATOMIA
atomia
realitná kancelária

Chceme patriť medzi najlepšie realitné kancelárie Košice, preto vám prinášame pár informácií , ktoré potrebujete na predaj nehnuteľnosti ( byty, domy Košice )

Čo potrebujete v prípade, ak sa rozhodnete, že starostlivosť o predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte nám:

Predaj bytu:

- zmluvu o prevode bytu do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia bytu, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.)
- pôdorys ( nie je nevyhnutný )
- ak sú viacerí spolumajitelia bytu, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj bytu; súhlas môže byť aj formou plnej moci ( znenie plnej moci vám zabezpečíme tak, aby zodpovedalo potrebám na prevod v Katastri nehnuteľností )

Predaj rodinného domu:

- zmluvu o prevode domu do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia domu, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.)
 - ak sú viacerí spolumajitelia domu, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj domu; súhlas môže byť aj formou plnej moci ( znenie plnej moci vám zabezpečíme tak, aby zodpovedalo potrebám na prevod v Katastri nehnuteľností ) 

Ďalej listiny, ktoré sú potrebné, no nie sú nevyhnutné:
- geometrický plán
- stavebné plány
- stavebné povolenie
- kolaudačné rozhodnutie
- starý znalecký posudok
 
Predaj pozemku:

- zmluvu o prevode pozemku do vášho vlastníctva (titul nadobudnutia pozemku, napr. Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve, atď.)
- ak sú viacerí spolumajitelia pozemku, je potrebný súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku; súhlas môže byť aj formou plnej moci ( znenie plnej moci vám zabezpečíme tak, aby zodpovedalo potrebám na prevod v Katastri nehnuteľností )   

Ďalej listiny, ktoré sú potrebné, no nie sú nevyhnutné:
- územno-plánovaciu informáciu
- kópiu z katastrálnej mapy
- BPEJ- bonitované pôdno-ekologické jednotky (ak sa jedná o extravilán obce)
  
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o legislatíve, ktorá súvisí s nehnuteľnosťami, ponúkame Vám prehľadný zoznam zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších právnych predpisov
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č .428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č.576/2003 Z. z.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Príjmy z prenájmu

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú zdaňované zákonom o dani z príjmu. Čo sa zahŕňa do základu dane a aké výdavky si môže uplatniť daňovník?

Príjmy z prenájmu sú upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení.

Do základu dane (čiastkového základu dane) príjmov z prenájmu sa zahŕňajú:
- príjmy z prenájmu nehnuteľností a bytov alebo z prenájmu ich častí,
- príjmy z prenájmu hnuteľných vecí okrem príležitostného prenájmu týchto vecí.

O príjmy podľa § 9 nejde, ak sú príjmy z prenájmu týchto vecí zahrňované do základu dane podľa § 6 až § 8 alebo ak ide o príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 10.

Základom dane (čiastkovým základom dane) podľa § 9 sú príjmy znížené o výdavky na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie. Ak si daňovník neuplatní tieto preukázateľne vynaložené výdavky, môže si uplatniť výdavky percentom (paušálne výdavky) ako 25% z úhrnu príjmov zo všetkých prenajímaných nehnuteľností, bytov, prípadne ich častí alebo hnuteľných vecí.

Ak sa daňovník rozhodne uplatniť si výdavky v preukázanej výške, nestáva sa účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve. Na preukázanie súvisiacich výdavkov je však potrebné viesť odbornú evidenciu, ktorú predpisy o účtovníctve vyžadujú. Predmetná evidencia by mala pozostávať z:

- všetkých príjmov a výdavkov v časovom slede,
- hmotného a nehmotného majetku, ktorý možno odpisovať,
- o tvorbe a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokiaľ sa vytvára,
- o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch v zdaňovacom období, v ktorom sa končí prenájom.

Túto evidenciu je povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť podľa osobitného predpisu (podľa § 45 zákona č. 511/1992 Zb. je táto lehota 5 rokov od konca roku, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie)

Ak sa daňovník, ktorý má príjmy z prenájmu rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva z osobitných predpisov, je povinný týmto spôsobom postupovať počas celého zdaňovacieho obdobia.

Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.

Daň z nehnuteľnosti

Výšku dane z nehnuteľností stanovujú obce a mestá všeobecne záväzným nariadením

Do konca februára musia právnické a fyzické osoby podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Nové vzory tlačív daňových priznaní, ktoré sa budú podávať po prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2005, zverejnilo ministerstvo financií ešte koncom minulého roka. Výšku dane z nehnuteľností stanovujú od tohto roku obce a mestá všeobecne záväzným nariadením.

Daňovníkovi, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie do 28. februára, vyrubí správca dane daň z nehnuteľností najneskôr do 30. septembra. Takto vyrubená daň je potom splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Daňové priznanie na rok 2005 nemusia podať tí daňovníci, ktorí podali daňové priznanie podľa starého zákona o dani z nehnuteľností a uplatnili si v ňom nárok na oslobodenie od dane.

Nový zákon o miestnych daniach, ktorý je účinný od novembra minulého roka, upravuje daň z pozemkov, zo stavieb a bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Zákon rozdeľuje pozemky na účely zdaňovania do ôsmich kategórií a stavby do siedmich kategórií, pričom správca dane môže sadzby dane zo stavieb aj pozemkov určiť aj podľa katastrálnych území. Právna norma zavádza zdaňovanie aj podzemných podlaží stavieb. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozšíril súčasnú daňovú sústavu o ďalšie dane. Od začiatku roku 2005 obce ukladajú daň z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest a za jadrové zariadenie. Miestnym poplatkom zostal len poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu. Všetky miestne dane ako aj miestny poplatok sú fakultatívne, teda obce môžu samy rozhodovať, či ich zavedú a budú vyberať na svojom území.

Prv než začnete stavať

Mnohí ľudia dnes túžia bývať vo vlastnom dome. Realitné kancelárie aj súkromníci ponúkajú na predaj veľa domov - môžete nájsť malý aj veľký dom, nový alebo starší. Ak sa vám však nedarí nájsť dom presne podľa vašich želaní a nemusíte sa ponáhľať so sťahovaním, možno bude lepšie, ak si dáte dom postaviť.

Môžete tak dôkladne premyslieť, aké bývanie potrebujete a vyhnete sa aj ďalším investíciám do prestavby. Stavať nový dom je totiž často rýchlejšie a jednoduchšie ako prispôsobovať už hotovú stavbu svojim požiadavkám. A pri rekonštrukciách starších domov to platí dvojnásobne - nová stavba je rýchlejšia a ekonomickejšia.
Pred začatím stavby by ste si však mali skutočne dobre premyslieť, čo od svojho budúceho bývania očakávate. Nie je na škodu inšpirovať sa pritom nielen časopismi o bývaní, ale aj katalógmi, ktoré ponúkajú rôzne typy projektov rodinných domov. Ak nenájdete vhodný dom v katalógu, mali by ste si svoje predstavy spísať, aby ste sa mohli poradiť s odborníkom. A mali by ste si aj vypočuť rady projektanta najmä v oblasti dispozície a konštrukcie stavby, ale aj v oblasti súčasných trendov a nárokov na kvalitné bývanie. Pri navrhovaní domu nie je totiž dôležitá iba veľkosť a vonkajšie či vnútorné členenie domu. Treba zvážiť aj tvar pozemku a štýl okolitej zástavby, typ podlažia a okolitého terénu. Dom, ktorý výborne vynikne na rovine sa totiž do kopcovitého terénu nehodí a naopak. Z energetických dôvodov je dôležitá aj orientácia a počet okien, rozmiestnenie miestností v dome z hľadiska severojužného usporiadania a podobne.

Dobré bývanie sa neobmedzuje iba na vlastný byt. Blízke okolie, priľahlé priestory a ich úprava tiež významne ovplyvňujú spôsob a úroveň bývania. Napríklad vstup a vjazd na pozemok by mal nadväzovať na vstup do rodinného domu a vjazd do garáže. Je dobré, ak sú konštrukčne spojené do jedného celku. Je tiež dobré uvážiť, či bude záhrada umiestnená za domom, alebo či ho bude oddeľovať od komunikácií a verejných priestranstiev.

Prečo existujú vlastníci, ktorí sa nedajú nájsť

Dnešný kataster nehnuteľností neodráža skutočný stav vlastníctva k pozemkom aj vzhľadom na rôzne politicko-právne zmeny od roku 1945. V minulosti sa z rôznych dôvodov do pozemkových kníh nedostali niektoré konfiškačné rozhodnutia (pre Benešove dekréty), prídely pôdy, združstevňovanie pôdy, dedičské konania či rôzne kúpnopredajné zmluvy medzi občanmi. Navyše, v pozemkových knihách sa neuvádzali adresy ľudí, ich dátumy narodenia, prípadne rodné čísla, čo treba pri zápise vlastníctva predložiť dnes.

Zvlášť negatívny vplyv na centrálnu evidenciu pozemkov malo to, že po roku 1951 už zápis v pozemkovej knihe nebol podmienkou vzniku a preukázania vlastníctva. Význam pozemkových kníh sa zásadne znížil, pretože sa nimi už nezakladalo právo. Po roku 1964 sa viedla tzv. evidencia nehnuteľností, ale tá tiež neobsahovala kompletné informácie o právach k parcelám.

Kde nájsť zoznam nezistených vlastníkov
www.geoportal.sk/roep/index.php
www.sme.sk/poda

Na tejto internetovej adrese sa dá nájsť zoznam nezistených vlastníkov, ktorí už sú zapísaní v katastri. Ak sa o svoje pozemky neprihlásia, podľa dnes platného zákona o svoj majetok prídu.

Ide o nekompletný zoznam, ktorý sa stále obnovuje. Najlepšie riešenie, ako zistiť, či vlastníte pôdu, je ísť na obecný úrad a spýtať sa, či už zasadla komisia so skratkou ROEP. Ak áno, budú vedieť, či ste vlastníkom pôdy v katastri obce.

Informácie o predaji bytov

Byty rozdeľujeme do troch základných kategórií, a to: a/ byty v osobnom vlastníctve b/ družstevné byty c/ štátne byty

Byty v osobnom vlastníctve

Základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov je okolkovaný list vlastníctva - čiastočný, určený pre právne úkony, nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Pri konkrétnom predaji či kúpe bytu je potrebná zmluva o prevode vlastníctva bytu, ktorá obsahuje dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré upravuje Občiansky zákonník a zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení.

Praktická rada: Vypracovanie zmluvy zverte vždy odborníkovi, rôzne vzory zmlúv často neriešia problémy, ktoré môžu v tom-ktorom prípade vzniknúť dostatočne podrobne. Vyhnete sa tak zbytočným problémom.

Potom už len stačí vypracovať krátky návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý taktiež musí mať isté náležitosti s ktorými Vás oboznámi právnik, alebo pracovník katastrálneho úradu.

Ak sa rozhodnete o sprostredkovanie predaja (kúpy) prostredníctvom realitnej kancelárie, mala by táto celý právny servis zabezpečiť za Vás.

Ak podáte tieto všetky náležitosti na príslušnej Správe katastra, nestávate sa ešte novým vlastníkom bytu, alevlastníkom sa stávate až po vydaní Rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Ak sa rozhodnete financovať kúpu bytu prostredníctvom stavebného sporenia alebo hypotekárneho úveru, musíte si vyberať s ponuky práve byty v osobnom vlastníctve, ktoré sú označené v inzercii skratkou OV, pretože družstevné byty nie je možné takouto formou nadobudnúť.

Družstevné byty

Pri "predaji" družstevných bytov nejde vlastne o predaj bytu, ale o prevod členských práv a povinností. Vlastníkom družstevných bytov sú bytové družstvá príslušných obvodov, prevádzajúci sa preukazuje nájomnou zmluvou uzavretou medzi nájomcom a príslušným družstvom.

Ak sa nájomca takéhoto bytu rozhodne odstúpiť byt inej osobe, obe strany navštívia príslušné bytové družstvo, kde si vyzdvihnú všetky potrebné doklady k prevodu členských práv a povinností k družstevnému bytu. Referentka usmerní klientov a podá vysvetlenie k vyplneniu družstvom predtlačených dokladov.

Novým nájomcom sa stávate dňom podania vyplnených a notárom overených dokladov v podateľni bytového družstva.

Štátne byty

Štátne byty nemôžu byť predmetom kúpy ani prevodu, pretože vlastníkom je štát a predaj takýchto bytov tretej osobe je protiprávny.

Obecné byty

Ich vlastníkom je obec. Obec je podľa § 29a zákona o vlastníctve bytov povinná s nájomcom bytu uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do 2 rokov odo dňa, keď nájomca požiada o prevod vlastníctva bytu podľa tohto zákona v dome, v ktorom požiada o prevod vlastníctva najmenej 50% nájomcov bytov.

Praktická rada: Toto však neplatí pre byty v domoch postavených po 1. júni 1998 z rozpočtu obce alebo z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zaujímavé web stránky:

Výpočet mzdy
http://www.financnik.sk/financie.php?did=154

Výpočet úveru
http://www.financnik.sk/financie.php?did=96
https://www.hvb-bank.sk/index.php?
https://www=Kalkulacka_spotrebneho_uveru&navigation_id=79
http://www.flexihypoteka.sk/Default.aspx?CatID=14

Overenie pravosti podpisu
http://www.notar.sk/index.htm

Finančné novinky
http://www.finance.sk/

Obce a mestá SR
http://www.obce-mesta.sk/

Ostatné
http://www.sak.sk
http://www.geodesy.gov.sk
http://www.sk-dane.sk/

Mapy sveta
http://www.lib.utexas.edu/maps/world_cities.html#K

Hotely vo svete
http://www.booking.com
http://www.hotels.com
http://www.onlinehotel.com
http://www.hotelsuperportal.com

Meranie rýchlosti pripojenia na internet
http://www.speedmeter.cz

Stratené doklady
http://www.minv.sk/egovinet/StratenyOdcudzenyDoklad