realitná kancelária ATOMIA
atomia
realitná kancelária

REKLAMAČNÝ PORIADOK REALITNEJ KANCELÁRIE ATOMIA s.r.o. ako aj jej dcérskych spoločností. Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok“) bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou:

 • ATOMIA, s.r.o., so sídlom Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 36 217 069
 • ATOMIA REAL s.r.o., sídlo Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 36 198 382
 • ATOMIA REALITY s.r.o., sídlo Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 36 783 081
 • ATOMIA INVEST s.r.o., sídlo Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 44 488 165
 • ATOMIA HYPO & REAL s.r.o., sídlo Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 36 842 214
 • A REALITY Košice s.r.o., sídlo Južná trieda 31, 040 01 Košice, prevádzka Orlia 11, 040 01 Košice, IČO: 31 715 087

(ďalej ako „realitná kancelária ATOMIA GROUP“).

 1. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária ATOMIA GROUP poskytuje služby.
 2. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady.
 3. Realitná kancelária ATOMIA GROUP je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.
 4. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou ATOMIA GROUP sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v realitnej kancelárii ATOMIA GROUP s ktorou má podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb.
 5. Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne alebo písomné) za služby poskytnuté realitnou kanceláriou ATOMIA GROUP. Realitná kancelária ATOMIA GROUP spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad o poskytnutí služby realitnou kanceláriou ATOMIA GROUP.
 6. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, musí klient u pracovníka realitnej kancelárie ATOMIA GROUP uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa po ukončení poskytovanej služby, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 7. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 8. Reklamácia bude realitnou kanceláriou ATOMIA GROUP vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsať  (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária ATOMIA GROUP klientom písomne nedohodne inak. Realitná kancelária ATOMIA GROUP informuje klienta bezodkladne o výsledku reklamačného konania.
 9. Reklamáciu môže realitná kancelária ATOMIA GROUP uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 10. Pokiaľ realitná kancelária ATOMIA GROUP uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané služby.
 11. Pokiaľ realitná kancelária ATOMIA GROUP zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.
 12. Vedenie realitnej kancelárie ATOMIA GROUP vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality poskytovaných služieb. Poverenou osobou pre vybavovanie reklamácii je Stanislav Karafa, výkonný riaditeľ, +421 915 963 489, karafa@atomia.sk.
 13. Realitná kancelária ATOMIA GROUP zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 7. januára 2017 a vzťahuje sa na všetkých maklérov realitnej kancelárie ATOMIA GROUP.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu ATOMIA GROUP (napr. e-mailom na adresu karafa@atomia.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária ATOMIA GROUP vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária ATOMIA GROUP porušila jeho práva.
 2. Ak realitná kancelária ATOMIA GROUP odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.skadr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov.
 4. Klient (spotrebiteľ) realitnej kancelárie ATOMIA GROUP môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/...
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
  • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • presné označenie realitnej kancelárie,
  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,
  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/...